Vester Velling Idrætsforening

Vedtægter for Vester Velling Idrætsforening

Paragraf 1

Foreningens navn er: Vester Velling Idrætsforening, dom er hjemmehørende i Favrskov kommune


Paragraf 2

Foreningens formål er at fremme det frie folkelige ungdomsarbejde. Dette søges nået gennem folkelig oplysning, idræt og andet kulturelt arbejde.


Paragraf 3

Foreningen er tilsluttet: DGI


Paragraf 4

Som medlem kan optages enhver, der vil indordne sig foreningens formål. Medlemmerne har pligt til at indordne sig under ledelsens bestemmelser, ligesom man er pligtig til at rette sig efter de love, foreningen som medlem af en organisation er underkastet.


Hvis et medlem krænker foreningens love eller nedsætter dens omdømme, har bestyrelsen ret til at udelukke vedkommende af foreningen. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på 1. ordinære generalforsamling.


Paragraf 5

Stemmeberettigede er alle aktive medlemmer over 14 år, og valgbare, når de er fyldt 16 år. Dog skal formand og kasserer have myndighedsalder.


Paragraf 6

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, og indvarsles ved skriftlig meddelelse eller annoncering i det lokale blad senest 14 dage før generalforsam-lingens afholdelse. Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.


1. Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører og stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Regnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

8. Valg af revisor i lige år og 1 revisorsuppleant for 1 år.

9. Eventuelt.


Valgene skal være skriftlige, såfremt en forlanger det. Alle beslutninger tages ved relativt stemmeflerhed. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


Paragraf 7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt flertallet af bestyrelsen, eller 1/5 af de aktive medlemmer, skriftligt, stiller krav herom. Den skal indvarsles og er beslutningsdygtig som den ordinære.


Paragraf 8

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, det skal tilstræbes, at der mindst er 2 kvinder/mænd. Alle vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, formanden dog kun for 1 år. For 1 år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Endvidere vælges i lige år 1 revisor for 2 år samt 1 revisorsuppleant for 1 år.


Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.


Paragraf 9

Regnskabet følger kalenderåret. Bestyrelsen fastsætter kontingentet.


Paragraf 10

Bestyrelsen kan efter behov, på generalforsamlingen stille forslag til forskellige udvalg. Generalforsamlingen skal godkende disse. Udvalgene består af 3 eller flere medlemmer, hvoraf mindst den ene skal være i bestyrelsen. Udvalgenes økonomiske beslutninger skal for at være gyldige godkendes af bestyrelsen, ligesom de i alle sager er ansvarlige overfor bestyrelsen.


Paragraf 11

Foreningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlinger med 14 dages mellemrum stemmer herfor.


Paragraf 12

Ændringer af lovene kan vedtages på ordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for. Jfr. dog paragraf 13.


Paragraf 13

På idrætsforeningens ejendom matr. Nr. 13 d Vester Velling af areal 9020 m2 beliggende Nørreåvej 2, tinglyses deklaration om forbud mod overdragelse, pantsætning og retsforfølgning.


Denne servitutbestemmelse kan ikke uden Favrskov  kommunes samtykke ændres eller slettes, hverken i idrætsforeningens til enhver tid gældende vedtægter eller i tingbogen.


Således vedtaget på generalforsamlingen den 9/2 2010.